Language:

Termes i Condicions d'ús

A continuació li exposem les condicions d'ús de la pàgina web de OnTheFly. La navegació per aquesta pàgina li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1. Dades de l’empresa

En compliment amb el deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: www.onthefly.es  és una plataforma web de comercialització de productes online, amb domicili en Carrer Goya 10, 08788 Vilanova del camí.

Ens poden contactar a info@onthefly.es, per a contactar via correu electrònic i per telèfon al 93 806 04 41 de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 18 hores.

La Societat es denomina TransFerAb S.C.P., endavant TransFerAb, amb CIF: J66103102.

2. Usuaris i normes d’ús

L'accés i/o ús del portal de OnTheFly atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides.

OnTheFly proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) propietat de OnTheFly als quals l'usuari pugui tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

Com a conseqüència d'aquest registre, a l'usuari se li pot proporcionar una primera contrasenya per a gestionar les seves dades personals a l’espai web i una segona clau d’accés al Campus Virtual, necessària per a poder dur a terme el servei contractat. D’aquestes claus, l’usuari en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de les mateixes.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple fòrums de discussió o activitats de dins dels cursos) que OnTheFly ofereix a través del seu portal, a no emprar-los per a (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (II) difondre contingut o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físic i lògics de OnTheFly dels seus proveïdors o de terceres persona, introduir a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistema físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. OnTheFly es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin els drets anteriorment esmentats i, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, OnTheFly no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris.

3. Protecció de dades

OnTheFly compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vetllar per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a OnTheFly, és farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, OnTheFly informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

4- Propietat intel·lectual

OnTheFly és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les dades personals recollides en la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de OnTheFly o bé que disposa de permisos dels seus propietaris. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de OnTheFly. L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de OnTheFly. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de OnTheFly .

5. Exclusió de garanties i responsabilitat

La nostra intenció és la d'oferir un portal web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

OnTheFly no es fa responsable en cap cas, de l’accès continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

OnTheFly no és responsable de la transmissió de virus o programes maliciosos en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

OnTheFly no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços o hipervincles.

6. Modificacions

OnTheFly es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri adequades al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa pàgina com la forma en la qual aquests apareguin presentat o localitzats al seu portal.

7. Dret de denegació d'accés

OnTheFly es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions d'ús.

8. Termes generals

OnTheFly perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l'accés o la utilització d'aquest portal s'esmenarà davant els tribunals competents.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari

9. Política de privacitat

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'Abril del 2016, TransFerAb S.C.P., d'ara endavant TransFerAb, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per TransFerAb empresa de estampació i arts gràfiques, amb domicili en Carrer Goya 10, 08788 Vilanova del Camí, CIF J66103102 i correu electrònic info@onthefly.es.

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a TransFerAb i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: info@onthefly.es.

La visita al web de OnTheFly no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web, seran utilitzats en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Les dades seran incorporades en els fitxers de dades de caràcter personal dels quals és responsable TransFerAb on seran tractats de conformitat amb l'establert en la LOPD.

TransFerAb adoptarà les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua o tractament no autoritza

Al moment de procedir a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les dades objecte de recollida. La negativa a proporcionar dades considerades com a obligatoris suposarà la no prestació o impossibilitat a accedir al servei pel qual es sol·licita. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb l'objectiu que puguin prestar-se de manera més òptima als serveis oferts.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes especificats en la LOPD. Aquests drets podran ser exercits comunicant-se per escrit, per correu ordinari, a TransFerAb amb domicili en Carrer Goya 10 08788 Vilanova del Camí o per correu electrònic a info@onthefly.es.

Així mateix, TransFerAb procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recaptats.

10. Cessió o comunicació de dades

L'usuari accepta que les seves dades poden ser cedides, exclusivament per a dur a terme el servei contractat amb TransFerAb, a altres entitats amb les quals es subscrigui acords de col·laboració, respectant en tot cas la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que li sigui comunicada cada primera cessió que s'efectuï als referits cessionaris. Aquest consentiment a la cessió de dades té caràcter revocable de conformitat amb la legislació vigent.

Totes les dades són tractades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles a tercers per a finalitats diferents per les quals ha estat autoritzat.

11. Política de devolucions

Per a devolucions cal contactar amb nosaltres mitjançant correu a l'adreça info@onthefly.es. En cas de productes defectuosos els ports seran a càrrec de l'empresa, i es pot optar a devolució o re-enviament del producte. Per la resta de devolucions, els ports seran a càrrec del client i haurà de facilitar un codi de seguiment. Un cop arribada la mercaderia i revisat el bon estat, es procedirà a l'abonament del import de compra.