Language:

AVÍS LEGAL

 

1. Dades d'identificació

Vostè està visitant la pàgina web www.onthefly.es ("Pàgina web"), titularitat de TransFerAb S.C.P. (d'ara endavant, TransFerAb) amb:

• Adreça social: C/ Goya 10, CP 08788, Vilanova del Camí.
• Adreça de correu electrònic: info@onthefly.es
• Telèfon: +34 93 806 04 41.

 

2. Avís legal i acceptació

2.1. El present Avís legal regeix la utilització per part de l'usuari o usuària de la pàgina web, www.onthefly.es.

2.2. Els continguts, activitats, productes i serveis inclosos en la pàgina web, no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats. TransFerAb no garanteix que els productes i serveis dels quals es fa referència a la pàgina web estiguin disponibles o siguin adequats per el seu ús en altres llocs. 

2.3. La Pàgina Web comprèn únicament les pàgines servides per www.onthefly.es en cada moment. L'accés i navegació per la pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris i usuàries en els termes previstos en el present Avís legal. 

2.4. La consulta de qualsevol dels continguts de la pàgina web no constituirà per si mateixa cap tipus de relació contractual entre TransFerAb i els usuaris/es. 

2.5. La utilització d'aquesta pàgina web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per TransFerAb en el moment en el que l'usuari o usuària accedeixi a la mateixa. 

 

3. Funcionament de la Pàgina Web

3.1. Aquesta pàgina web està destinada a oferir la informació i venta dels diversos cursos formatius organitzats per TransFerAb. Les compres electròniques que realitzin els usuaris i usuàries a través de www.onthefly.es es troben sotmesos a les Condicions Generals i Particulars previstes en la Pàgina web. Aquest contracte constitueix el document jurídic principal, i en el mateix es regules els drets i deures que tenen els usuaris i usuàries coma clients/es de TransFerAb. És convenient per tant que, amb anterioritat ala compra al portal, tothom es llegeixi atentament aquests condicions.

 

4. Accés i utilització de la pàgina web 

L'accés a la pàgina web no exigeix el previ registre de l'usuari o usuària, on obstant, el registre serà necessari per poder accedir a l'àrea de clients i consultar les factures emeses. 

 

4.2. L'ús de la clau d'accés és personal i intransferible, no estant permesa, en cap cas, la cessió a tercers. Per tant, l'usuari o usuària és l'únic responsable de l'ús i custodia de la seva clau d'accés, deixant sense responsabilitat a TransFerAb per qualsevol ús indegut que tercers puguin realitzar d'ella. En cas de robatori o pèrdua de la clau d'accés l'usuari i usuària informarà de manera immediata a TransFerAb per tal que procedeixi a la seva cancel·lació i a l'assignació d'una de nova. En el cas d'usuaris i usuàries que accedeixin al Àrea de clients en nom de societats , garanteixen que intervenen en nom i representació de la societat per la compte que accedeixen, entenent TransFerAb que està plenament en facultats per realitzar aquest accés i sense assumir responsabilitat alguna per accessos indeguts de usuaris i usuàries no autoritzats. L’usuari o usuària garanteix la veracitat de la informació facilitada, avalant l'autenticitat de totes les dades que comuniqui com a conseqüència del registre en la pàgina web o la complementació de formularis interactius que apareixen en la mateixa. L'usuari o usuària serà responsable de mantenir tota la informació plenament actualitzada, de manera que respongui en cada moment a la seva situació real.  L'usuari o usuària serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis causats a TransFerAb i a tercers per la informació que faciliti a través de la pàgina web. L'usuari o usuària es compromet a fer un ús diligent de la pàgina web i dels seus serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la llei, a les bones maneres, a les presents clàusules i  en el seu cas, condicions d'ús particulars q les que pugui subjectar-se determinants serveis, així com mantenint el degut respecte als demés usuaris/es. L'usuari o usuària renuncia a utilitzar qualsevol dels materials i informacions d'aquesta pàgina web amb finalitat il·lícita o diferent a la establerta en les presents clàusules, o en les condicions pròpies dels serveis que en el seu cas s'habilitin, que resultin contraris als drets i interessos de TransFerAb i/o tercers, i haurà de respondre davant dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i /o actuar de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de virus informàtics) que danyin ,inutilitzin, sobrecarreguin, deteriorin o impedeixin la normal utilització dels materials i informacions contingudes en la pàgina web, els sistemes d'informació  o els documents, arxius i tota classe d'informació de la pàgina web. 

4.3. TransFerAb es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració d'aquesta pàgina web, els seus serveis, així com les presents clàusules. En conseqüència, recomanem als usuaris /es que es llegeixin amb atenció el present Avís legal cada vegada que es proposin accedir a aquesta pàgina. L'ús d'aquesta pàgina web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest avís en la versió publicada per TransFerAb en el moment en que l'usuari/a accedeixi a la pàgina web i indicada al final d'aquest document mitjançant la data de modificació. 

 

5. Limitació de garanties i responsabilitats

5.1. TransFerAb es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts i funcionament de tota la pàgina web.  En qualsevol cas, TransFerAb no es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina web, així com  de qualsevol anomalia en el funcionament de la mateixa que sigui aliè a la seva voluntat sempre que no  li siguin imputables. 

5.2. TransFerAb no garanteix que la pàgina web i el servidor funcionin correctament, així com que estiguin lliures de virus no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com també els danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control TransFerAb

 

6. Propietat intel·lectual i industrial i cessió dels drets a tercers6.1. Tots els continguts de la pàgina web i en especial articles, dissenys, textos, gràfics, fotografies, logos, icones, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'ús industrial i comercial estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial de TransFerAb i/o tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la inclusió a la pàgina web. 

6.2. L'ús de la pàgina web www.onthefly.es no implica la concessió per part de TransFerAb de cap tipus de cessió al usuari/a sobre els sues drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina web i els serveis oferts per la mateixa. 

6.3. Per això, l'usuari/a reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i posada en disposició  del públic, i en general, qualsevol altre forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web podria constituir una infracció dels drets de propietat intel·lectual//o industrial de TransFerAb o del titular dels mateixos.  

 

7. Política en matèria d'enllaços d'hipertext

7.1. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquesta pàgina web, hauran de complir les següents condicions: 

 

• El hiperenllaç únicament permetrà l'accés a la homepage (pàgina d'inici) d'aquesta pàgina web però no podrà reproduir-la de cap manera. .

• No es crearà un navegador ni un macro de navegació sobre les pàgines web d'aquesta pàgina web. 

• No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre aquesta pàgina web, i en particular, no es declararà ni donarà a entendre que TransFerAb ha autoritzat el hiperenllaç o que s'ha supervisat, validat o assumit en qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la que s'estableix l'hiperenllaç. 

• La pàgina web en la que s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bones costums generalment acceptades i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol dret a tercers. 

• L'establiment del hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de les relacions entre TransFerAb i el propietari/a de la pàgina web on s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de TransFerAb

 

8. Legislació aplicable

Totes les qüestions que se susciten entre TransFerAb i l'usuari/a relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís legal es regiran per les seves pròpies clàusules, i en que en elles no estigués previst, de conformitat amb la legislació espanyola i catalana.